Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze pro obecné informační účely. Informace zveřejňujeme my, XANDOR Automotive, a přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, nečiníme žádná prohlášení ani neposkytujeme záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti v souvislosti s webovými stránkami nebo informacemi, produkty, službami nebo grafikou na webových stránkách pro jakýkoli účel. Pokud se rozhodnete na takové informace spolehnout, činíte tak výhradně na své vlastní riziko.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu, včetně, avšak bez omezení, nepřímé nebo následné újmy nebo škody nebo jakékoli újmy nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo ušlých zisků vyplývajících z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s ním.

Prostřednictvím těchto webových stránek lze kliknout na odkazy, které vás přesměrují na webové stránky, nad nimiž XANDOR Automotive nemá žádnou kontrolu. XANDOR Automotive nemůže nijak ovlivnit povahu, obsah a dostupnost těchto webových stránek. Pokud se s nějakým odkazem setkáte, nemusí to nutně znamenat naše doporučení či podporu názorů na webových stránkách, na které vás odkaz přesměruje.

Vynakládáme maximální úsilí na to, aby webové stránky fungovaly bez problémů. XANDOR Automotive však nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů, které nemůže ovlivnit.